Specialties

  • Deep Tissue
  • Myofascial Release
  • Sports Therapy
  • Structural Integration
  • Manual Therapy

Christophe Cardoen

Moorslede, Belgium

Ik behaalde mijn diploma als kinesitherapeut in 1994, waarna ik onmiddellijk de studies Manuele Therapie aanvatte. In 2000 studeerde ik af als Orthopedisch Manueel Therapeut. Het was tijdens deze opleiding dat ik in 1999 Tom Myers (USA) en zijn werk leerde kennen.

Het werk van Tom Myers en zijn gedachtengoed heeft mij sindsdien nooit meer losgelaten. Toen ikzelf geconfronteerd werd met ernstige rug- en nekpijn en geen enkele behandeling (tot twee operaties toe) soelaas bracht, ben ik mij gaan verdiepen in Structural Integration en liet ik mij behandelen door een SI-therapeut. Zo kon ik eindelijk de negatieve spiraal van pijn en dysfunctie ombuigen en zo langzaam maar zeker werken aan mijn herstel. Ik was intussen zo overtuigd van de kracht van Structural Integration dat ik besliste om zelf de opleiding te gaan volgen.

In april 2016 behaalde ik in Oxford het diploma ‘Structural Integration’. Structural Integration helpt me om snel en accuraat spanningen in houding en beweging op te sporen, en deze te behandelen. Deze spanningen situeren zich niet altijd op de locatie waar de patiënt pijn of ongemakken aangeeft, maar nogal vaak elders in het lichaam. Daarin onderscheidt SI zich van vele andere behandelmethodes! Ik behandel vnl. mensen met musculoskeletale dysfuncties, uit alle takken van de bevolking, van topsporters tot en met mensen met ernstige chronische pijn. Mijn betrachting is bij iedereen dezelfde: het optimaliseren van houding en beweging zodat de persoon in kwestie terug efficiënt kan functioneren.

I graduated as a physiotherapist in 1994, after which I immediately started the studies Manual Therapy. In 2000 I graduated in Orthopaedic Manual Therapist. It was during this training that I in 1999. Tom Myers (USA) and got to know his work.

The work of Tom Myers and his thought has never left me since. When I myself was confronted with severe back and neck pain and no treatment applied (up to two operations) relief, I started to study in Structural Integration and let me treat me by an SI therapist. So I could finally reverse the downward spiral of pain and dysfunction and slowly but surely working on my recovery. Meanwhile, I was so convinced of the power of Structural Integration I decided myself to follow the training.

In April 2016 I graduated at Oxford diploma ‘Structural Integration. Structural Integration helps me to identify quickly and accurately tensions in posture and movement, and to treat it. These tensions are situated not always at the location where the patient indicates pain or discomfort, but quite often elsewhere in the body. SI therein distinguishes itself from many other treatment methods! I treat esp. Those with musculoskeletal dysfunctions, from all branches of the population, from elite athletes to people with severe chronic pain. My meditation is all the same: optimizing posture and movement so that the person can function efficiently again.

Contact Christophe

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.